Skip links

تفتیش عقاید نقض آشکار حقوق کودکان است.

تفتیش عقاید نقض آشکار حقوق کودکان است.


طبق ماده ۱۶ پیمان‌نامه حقوق کودک:
۱- در امور خصوصى، خانوادگى یا مکاتبات هیچ کودکى نباید مداخله خودسرانه یا غیر قانونى کرد.


۲ـ کودک حق برخوردارى از حمایت قانون را در برابر این گونه مداخلات و تعرضات دارد.

وزارت آموزش و پرورش در آخرین روز امتحان نهایى دانش‌آموزان پرسشنامه‌هایی را توزیع کرده که دانش‌آموزان میبایست سوالهایى از اهداف اعتقادى، سیاسى و اجتماعى، و نهایتا عوامل موثر در یادگیرى دروس را پاسخ میدادند.


طبق اطلاعات رسیده، پرسشنامه از قبل تهیه و نام دانش‌آموزان نیز بالاى آن ثبت و پرکردن آن اجبارى بوده است.


سوال‌ها شامل:

-آیا از نظام جمهورى اسلامى رضایت دارید؟-

-آیا مردم باید از تصمیمات حاکمیت حمایت کنند؟

-آیا قانون اساسى کامل است؟

-آیا باید از تمام قوانین پیروى کرد؟


پاسخها از پنج گزینه کاملا مخالف، مخالف، نه موافق نه مخالف، موافق و کاملا موافق‌ تشکیل شده است.

طبق اصل ۲۹ پیمان‌نامه کشورهاى عضو، اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستاى اهداف زیر باشد:
الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌هاى جسمى و ذهنى کودک تا نهایت ظرفیت ایشان


ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی‌هاى اساسى و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان با تکیه بر اصول پیمان‌نامه حقوق کودک؛ این رفتار ضد حقوق کودکى را محکوم و آن را مغایر با “اصل ۲۳ قانون اساسى کشور” که مشخصاً تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است، میداند و خواهان لغو اجبار کودکان به پاسخ به این اینگونه پرسشها که باعث استرس و ناامنى در بین کودکان میشود، می‌باشد.*  انجمن حمایت حقوق از کودکان
۳۱/ خرداد/ ۱۴۰۲

نوشتن کامنت

نام*

کامنت