Skip links

خانه‌ی کودک ناصر خسرو

گروه هدف این برنامه کودکان و نوجوانان (زیر ۱۸ سال) و همچنین تمامی افرادی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آنان در ارتباطند، افرادی مانند والدین و معلمان کودکان. در خانه کودک ناصر خسرو کودکان در معرض آموزش قرار می‌گیرند، سلامت و بهداشت آنها از سوی مربیان رصد می‌شود و آموزه‌های خودمراقبتی بیشتر به آنها داده می‌شود، مددکاری اجتماعی در صورت لزوم در خانه‌ کودک ناصر خسرو انجام می‌شود، روابط اجتماعی میان کودکان و جامعه در معرض آموزش قرار می‌گیرد تا کودکان جامعه‌پذیری بهتر و سالم‌تری داشته باشند، ایجاد کتاب‌خانه برای کودکان و نوجوانان به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی آنها یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که در خانه‌ی کودک ناصر خسرو صورت می‌گیرد.

۱. ارتقای سطح دانش و آگاهی گروه‌های فوق الذکر در مورد حقوق کودکان، بهداشت فردی، جسمی و روانی و حقوق شهروندی
۲. تغییر در نگرش‌ و رفتار این گروه‌ها در راستای حقوق کودک
۳. ایجاد احساس مسئولیت در میان جمعیت غالب این منطقه و گروه‌های هدف نسبت به پیرامونشان و تشویق آنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، با هدف تغییر در نگرش آنان به سوی هماهنگی بیشتر با اهداف پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
۴. مداخله در بحران با توجه به قرارگیری در مناطق آسیب‌پذیر شهری
۵. آموزش کودکان خصوصا کودکانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری قرار دارند
۶. حفاظت از کودکان با ابزارهای توانمندسازی و آموزشی و حمایت از خانواده‌ها با برنامه‌های توان‌افزایی