Skip links

آموزش

این کمیته برای آموزش حقوق کودک هر ساله حداقل ۱۲ کارگاه در دفتر مرکزی انجمن و تعدادی نیز در خانه‌های کودک و سایر مراکز برگزار می‌‌کند. مخاطبان این کارگاه ها عموما افراد داوطلب انجمن هستند.

یکی از اقدامات انجمن که عموما در بسیاری از برنامه‌ها نمود مستقیم و غیرمستقیمی دارد توجه به بهداشت و سلامت کودکان خصوصا کودکان در معرض خطر است. آموزش بهداشت به جنبه‌های مختلفی در انجمن تقسیم می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به سلامت کودکان کار، سلامت روان کودکان و نقشی که خانواده‌ها و افراد جامعه در آن دارند و رصد بهداشتی کودکان در خانه‌های شوش و ناصر خسرو است. در این راه حفظ سلامت و فاکتورهای بهداشتی برای کودکان، خصوصا کودکان در معرض خطر در اکثر برنامه‌های انجمن به عنوان یک فاکتور مهم مورد توجه است.

۱. گسترش، آموزش و ترویج محتوای پیمان‌‌نامه حقوق کودک
۲. جمع‌‌آوری اطلاعات و آموزش شرکت‌‌کنندگان در کارگاه‌‌ها
۳. بررسی دیدگاه‌های کاربردی شرکت‌‌کنندگان برای اجرای بهتر محتوای پیمان‌‌نامه
۴. تلاش برای شناسایی عقاید و نظرات شرکت‌‌کنندگانی که با کودکان در ارتباطند و جست‌‌وجوی روش‌‌هایی برای حل مشکلات فرهنگی مرتبط با تحقق حقوق کودک
۵. شناسایی و بررسی موانع تحقق حقوق کودک و پیشنهاد استراتژی مناسب برای سازمان‌‌ها، جهت غلبه بر این موانع