Skip links

اخبار انجمن

جای نهاد حمایتی در مقابله با کودک‌آزاری خالی استاز آرین تا متینا “متینا

اختصاص بودجه برای درمان کودکان کار نیاز مبرم است بعد از روی کار

وقتی مراکز نگهداری از کودکان هم امن نیستند بر اساس ماده ۲۰ پیمان

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار

به نام خدای رنگین کمانخداوند کودکان کرد، لر، بلوچ، آذری، افغانستانی و …

خدای رنگین‌کمانی کیان رنگی ندارد یکی از هولناک ترین تصاویر این مدت، فیلم

یادداشتی برای این روزها؛ پاسخگویی به مطالبات دانش‌آموزان اولین گام برای به رسمیت