Skip links

بنرهای مناسبتی انجمن

این بنرها را می‌توانید در ابعاد و طرح‌های مختلف با متن‌های پیشنهادی سفارش دهید. عواید حاصل از این بنرها به انجمن حمایت از حقوق کودکان تعلق می‌گیرد و برای سفارش می‌توانید با شماره‌ی ۸۸۵۳۱۱۱۴ تماس بگیرید.