Skip links

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت به جنبه‌های مختلفی در انجمن تقسیم می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به سلامت کودکان کار، سلامت روان کودکان و نقشی که خانواده‌ها و افراد جامعه در آن دارند و رصد بهداشتی کودکان در خانه‌های شوش و ناصر خسرو است. در این راه حفظ سلامت و فاکتورهای بهداشتی برای کودکان، خصوصا کودکان در معرض خطر در اکثر برنامه‌های انجمن به عنوان یک فاکتور مهم مورد توجه است.