Skip links

اساسنامه انجمن

کلیات و اهداف

نام : نام انجمن حمایت از حقوق کودکان است که در این اساسنامه به اختصار” انجمن ” نامیده ‌می‌شود .

نوع فعالیت : کلیه فعالیت‌های انجمن ، غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و غیر حکومتی است که در موضوع حمایت همه جانبه از حقوق کودکان طبق پیمان نامه و مقاوله نامه‌های جهانی حقوق کودک و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی و فرا ملی است ( نیاز به تفاهم با وزارت کشور)

محل: مرکز اصلی انجمن در استان تهران – به نشانی : شهر تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، کوچه قرقاول ، پلاک ۳۷ واقع است و در صورت لزوم ‌می‌تواند پس از موافقت مرجع ذیصلاح در سایر نقاط داخلی یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام ‌می‌دارند.

مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از  زمان تاسیس به مدت نامحدود است.

دارایی اولیه : دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول یک میلیون ریال است که توسط هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است . موسس یا صاحبان سرمایه حق برداشت و یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن‌ها مبادرت به انجام معاملات با موسسه ننمایند.

ماده ۸

هیات موسس انجمن

آقای پرویز کلانتری

فرزند باقر دارنده شناسنامه – ۰۷۳۳۳۳-۴۲۷ کد ملی صادره از زنجان

خانم دکتر نوش آفرین انصاری

فرزند مسعود دارنده شناسنامه ۲۵ صادره از حوزه کنسولی دهلی نو

آقای دکتر حسن عشایری

فرزند قاسم دارنده شماره شناسنامه ۵ صادره از تبریز

تبصره

هیات موسسین انجمن بعد از تاسیس ” انجمن ” و معرفی هیات مدیره از بین خود و یا دیگران تحت عنوان هیات موسس، مسئولیتی در انجمن نخواهند داشت

ماده ۹

الف : کلیات

تبلیغ و ترویج  و نظارت بر اجرای اصول مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب سازمان ملل متحد و در سال ۱۳۷۲ شمسی به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید و نیز تبلیغ و ترویج  و نظارت بر اجرای مقاوله نامه‌های الحاقی پیمان نامه مذکور . انجمن با فعالیت جمعی خود در شناساندن و تفهیم این حقوق به عموم ایرانیان، به برداشته شدن موانع ذهنی و عینی و اجرای صحیح آن‌ها و نیز برخورداری هر چه وسیع تر کودکان از این حقوق یاری می‌رساند و از این طریق در بهبود وضعیت عمومی کودکان فعالانه مشارکت می‌کند.

ب: روش اجرای اهداف

روش تقنینی : توجه به قوانین مدنی کشوری که به نوعی به کودک و زندگی کودک مربوط است، تلاش برای بازنگری و اصلاح در قوانین موجود به نفغ کودکان و همچنین ارائه پیشنهادهایی برای افزودن یا تغییر قوانین در حمایت از حقوق کودکان .

روش اجتماعی و فرهنگی : اطلاع رسانی ، آگاهی دادن و آموزش حقوق کودک به خانواده‌ها ، اجتماعات و افراد حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی ، عمومی ، خصوصی و غیر دولتی که به نوعی با کودکان سروکار دارند و تلاش در راه کاهش و پیشگیری از هر نوع بد رفتاری ، آزار ، سو‌ استفاده ، بی توجهی ، بهره کشی ، تبعیض علیه کودکان و هر نوع رفتاری که به سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کودکان آسیب ‌می‌رساند.

روش اجرایی : کوشش برای عملی شدن اصول پیمان نامه جهانی حقوق کودک و همه اصول و موادی که در قانون اساسی، قانون مدنی و سایرقوانین خاص کودکان در کشور به نفع کودکان وجود دارد و نیز اجرا یا کمک به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پایلوت پیشتاز برای شناخت عینی و دقیق تر مسایل خاص و نوپدید کودکان به منظور نیل به الگوها ، سیاست‌ها و راه حل‌ها ی موفق و برتر.

ترویج و کمک به ظرفیت سازی و ظرفیت افزایی برای نظارت همگانی بر رعایت حقوق کودک در درون خانواده‌ها و درسطح جامعه از طریق تعامل ، حمایت طلبی و مشاوره با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با منافع عالیه کودکان ، همکاری در پژوهش‌ها ،تصمیم سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها ، برنامه ریزی‌های کشوری معطوف به کودکان و مشارکت در نظارت و ارزیابی برنامه ، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به حقوق ، مسایل و منافع کودکان در راستای تحقق اصول و اهداف پیمان نامه .

تبصره

انجمن ‌می‌تواند برای نیل به اهداف خود پس از کسب مجوز قانونی مبادرت به انتشار نشریه و کتاب نماید

ماده ۱۰

الف : شرایط عضویت

داشتن تابعیت ایرانی؛

پذیرش اصول پیمان نامه جهانی کودک؛

قبول اساسنامه انجمن؛

پرداخت حق عضویت انجمن؛

تایید تقاضای عضویت توسط حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره وقت انجمن .

تبصره

شهروندان خارجی مقیم ایران که از سایر شرایط عضویت برخوردار باشند ، ‌می‌توانند به عضویت انجمن در بیایند ولی در مجامع عمومی و جلساتی که منتج به رای گیری ‌می‌شوند صرفاً ‌می‌توانند به عنوان ناظر حضور یابند. ( نیاز به تفاهم با وزارت کشور)

ب: انواع عضویت

عضو اصلی : افراد با لای ۱۸ سال که شرایط عضویت در انجمن را داشته باشند و تقاضای عضویت آنان به تایید رسیده باشد ، پس از سه ماه فعالیت در انجمن عضو اصلی محسوب ‌می‌شوند و برابر مقررات انجمن حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را داشته و ‌می‌توانند در انتخابات انجمن رای دهند.

تبصره

هرعضو اصلی باید برای نامزدی هیات مدیره و بارزس انجمن حداقل دو سال سابقه عضویت و فعالیت موثر در چارچوب اهداف انجمن را داشته باشد

عضو وابسته : نوجوانان قبل از سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی، با داشتن شرایط عضویت،عضو وابسته انجمن محسوب ‌می‌شوند و ‌می‌توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای به عنوان ناظر شرکت کنند.

عضو افتخاری : دانشمندان ، اساتید، متخصصان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی که در فعالیت‌های اجتماعی و حرفه ای خویش در حصول اهداف انجمن نقش موثری داشته باشند، به پیشنهاد یکی از اعضای هیات مدیره و تایید اکثریت اعضا‌ ، عضو افتخاری انجمن محسوب ‌می‌شوند و ‌می‌توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای به عنوان ناظر شرکت کنند.

ماده ۱۱ ( در اساسنامه انجمن بدون ماده آمده – در اساسنامه تیپ وزارت کشور مدیر عامل نیز به رکن آمده است)

ارکان انجمن عبارتند از ۱- مجمع عمومی ، ۲- هیات مدیره ، ۳- بازرس

ماده ۱۲

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است :

انجام اقدامات اولیه برای تاسیس ؛

تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛

انتخاب اولین هیات مدیره و بازرسان انجمن.

تبصره ۱

اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا‌ بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا‌ رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲

تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آرا حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه اتخاذ و رسمی ‌می‌شود

ماده ۱۳

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است :

انجام اقدامات اولیه برای تاسیس ؛

تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛

انتخاب اولین هیات مدیره و بازرسان انجمن.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا‌ است و عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل ‌می‌گردد.

تبصره ۱

در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای اصلی حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت

تبصره ۲

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان از سال به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (‌ها ) یا به درخواست یک پنجم اعضای اصلی- در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا‌ مبنی بر برگزاری مجمع عمل ننمایند- تشکیل ‌می‌گردد

تبصره ۳

دعوت مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت ‌می‌پذیرد

تبصره ۴

روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی روزنامه اطلاعات است

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی :

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) ؛

استماع و رسیدگی به گزارش‌های هیات مدیره و بازرس (‌ها )؛

تعیین خط مشی کلی انجمن ؛

بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد‌های هیات مدیره ؛

تصویب ترازنامه و بودجه انجمن ؛

تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها ،

تعیین حق عضویت ؛

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس ؛

با درخواست یک پنجم اعضا‌ اصلی در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا ‌مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی عمل ننمایند.

تبصره ۱

اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی است و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای اصلی تشکیل ‌می‌گردد

تبصره ۲

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای اصلی حاضر در جلسه معتبر خواهد بود( اساسنامه انجمن نصف بعلاوه یک )

تبصره ۳

دعوت برای مجمع عمومی کتبی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا‌ خواهد رسید

نوشتن کامنت

نام*

کامنت