کمیته آموزش حقوق کودک

معرفی کمیته آموزش حقوق کودک:

یکی از اساسی‌‌ترین ماموریت‌‌های انجمن در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش افراد جامعه در مورد محتوای پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک است. در کارگاه‌‌های آموزشی که با این هدف برگزار می‌‌شوند، مدرسان، ابعاد روانی، حقوقی و اجتماعی این پیمان‌‌نامه را آموزش می‌‌دهند. 

اهداف کمیته آموزش حقوق کودک:

۱ گسترش، آموزش و ترویج محتوای پیمان‌‌نامه حقوق کودک؛

۲ جمع‌‌آوری اطلاعات و آموزش شرکت‌‌کنندگان در کارگاه‌‌ها؛

۳ بررسی دیدگاه‌های کاربردی شرکت‌‌کنندگان برای اجرای بهتر محتوای پیمان‌‌نامه؛

۴ تلاش برای شناسایی عقاید و نظرات شرکت‌‌کنندگانی که با کودکان در ارتباطند و جست‌‌وجوی روش‌‌هایی برای حل مشکلات فرهنگی مرتبط با تحقق حقوق کودک؛

۵ شناسایی و بررسی موانع تحقق حقوق کودک و پیشنهاد استراتژی مناسب برای سازمان‌‌ها، جهت غلبه بر این موانع.


فعالیت‌‌های کمیته آموزش حقوق کودک:

این کمیته برای آموزش حقوق کودک هر ساله حداقل ۱۲ کارگاه در دفتر مرکزی انجمن و تعدادی نیز در خانه‌های کودک و سایر مراکز برگزار می‌‌کند. مخاطبان این کارگاه ها عموما افراد داوطلب انجمن هستند.