تمدید مهلت ارائه فرم داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

 

 

        "" توجه ""

نظر به تغییر روز برگزاری مجمع عمومی انجمن حمایت از حقوق کودکان، مهلت ارائه  فرم داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و بازرسی، به دفتر مرکزی انجمن تا ساعت 14 روز سه شنبه  26 بهمن، تمدید شد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter