توجه: جلسه اول مجمع عمومی به تاریخ 95/11/30 و جلسه دوم مجمع عمومی به تاریخ 95/12/11 موکول شد.

 

 توجه:  جلسه اول مجمع عمومی به تاریخ 95/11/30 و جلسه دوم مجمع عمومی به تاریخ 95/12/11 موکول شد.

 

به دلیل عدم چاپ آگهی اعلام مجمع عمومی در روزنامه رسمی انجمن، جلسه اول مجمع عمومی به تاریخ 95/11/30
و جلسه دوم مجمع عمومی به تاریخ 95/12/11
موکول شد.

 

به دلیل عدم چاپ آگهی اعلام مجمع عمومی در روزنامه رسمی انجمن، جلسه اول مجمع عمومی به تاریخ 95/11/30
و جلسه دوم مجمع عمومی به تاریخ 95/12/11
موکول شد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter