فراخوان کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

 

آیین نامه انتخابات و فراخوان کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق کودکان:

 

 

 

فراخوان:

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه انتخابات انجمن حمایت از حقوق کودکان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتتت

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter