فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی: کودکان و نوجوانان، فراموش شدگان بودجه97

 

 

 

لايحه بودجه ٩٧ در حالي مورد بررسي و سپري شدن از گذرگاه تلفيق قرار گرفت كه سهم كودكان ونوجوانان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي در اولويت

 واقع نَشد.كودكان و نوجوانان مهمترين سرمايه هايانساني يك جامعه هستند كه آموزش، حمايت و بسترسازي براي انجام فعاليت هاي مختلف براي آنهاامكان رشد و توسعه همه جانبه براي جامعه در آينده را به همراه داردبر اين اساس، تخصيص اعتبارات لازمدر لايحه بودجه به منظور ايجاد بسترهاي مناسب براي اين آينده سازان امري ضروري و اجتناب ناپذير است.اين در شرايطي است كه در ميزان بودجه تخصيص يافته به دستگاه ها و نهادهاي ذي مدخل با امر كودكان ونوجوانان مشاهده مي شود كه يك نهاد متولي و مشخصي براي اين بخش ازسرمايه هاي انساني كشوروجود ندارد و تخصيص اعتبارات به صورت پراكنده در ميان دستگاه هاي مختلف و موازي ، باعث مي شودكارايي و كارآمدي اعتبار تخصيصي با اخلال مواجه شود و از آنجا كه در رديف هاي بودجه و در قانون، موضوعكودكان به طور شفاف مطرح نشده است لذا تخصيص هاي داده شده از آنجا كه زيرگروه موضوع خانواده قرارمي گيرد، ضرورتاً نمي تواند هدفِ مدنظر را مهيا كند.

كودكان و نوجوانان ما صدايي براي اعلان مطالبات و خواست هايشان ندارند ، پس اين وظيفه بر دوش يكايكمسئولين و متوليان امر است تا سياست ها و برنامه هاي متناسب با نياز روز كودكان و نوجوانان رادر نظربگيرنداز آن جمله، معاونت امور زنان و خانواده به عنوان يكي از دستگاه هاي اصلي در بخش خانواده را ميتوان نام برد كه با بررسي برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي آن معاونت ، ملاحظه مي شود هيچ شرحفعاليتي را به موضوع كودكان تخصيص نداده اند.

نهاد ديگر مرتبط با موضوع كودكان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به عنوان يكي از دستگاه هاياجرايي حوزه كودك است كه رشد ١٠ درصدي اعتبار در لايحه بودجه ٩٧ راداشته و اين افزايش بودجه بهواسطه برنامه جديد تعريف شده در شرح فعاليت هاي آن دستگاه است. اين برنامه جديد برخواسته از نيازروز جامعه و كشور در بخش آموزش و سرگرمي كودكان است كه با توجه به سهم قابل توجهي كه بازي ها،كارتون ها و فيلم هاي وارداتي در اوقات فراغت كودكان داشته سبب شده كه از الگوي بومي و محلي وقومي و ايراني خود فاصله بگيرند، اين برنامه مفيد فايده ارزيابي مي شود. در اين برنامه كانون پرورش فكريبرنامه هاي تحت عنوان توليد انيميشن، توليد، نشر و اجراي موسيقي كودكان و نوجوان، حمايت، توسعه،نشر و اجراي آثار فرهنگي و هنري كودك و نوجوان اقوام و نواحي كشور، بهبود و ارتقاي دسترسي كودكان ونوجوانان مناطق روستايي عشايري و مرزي براي تقويت فرهنگ كتابخواني و حمايت از اجراي توسعهسينماي كودك و نوجوان تعريف نموده است و در كنار آن برنامه حمايت و گسترش سينماي كودك و نوجوانرا در وزارت فرهنگ و ارشاد داريم كه براي اولين بار اعتباري معادل ٤٠ ميليارد ريال براي ساخت ١٠٠ فيلم(هر فيلم ٤٠٠ ميليون ريالتخصيص يافته كه اگرچه رقم قابل توجهي نيست اما ازنكات مثبت بودجه ميتوان آنرا برشمرد.

نگاه به موضوع كودك و نوجوان در برنامه ششم توسعه درماده ٧٦ و ماده ٨٠ موضوع حمايت از كودكان يتيمو ساماندهي و كاهش جمعيت كودكان كارمطرح شده بود كه اعتباراتي از محل اعتبارات سازمان بهزيستيو كميته امداد امام خميني (رهبراي آنها در نظر گرفته شده است كه البته با توجه به مخاطبان گسترده ايندو نهاد سهم تخصيصي به كودكان چندان مشخص نمي باشدعلاوه بر آن در رديف برنامه حمايت از كودكانو نوجوانان با سهم بودجه ٣.٠٧٥.٥٠٠ ميليون ريال موضوع حمايت از دانش آموزان شين آباد، كمك به بهبودتغذيه كودكان معلول و كودكان مهد روستايي و خانواده هاي داراي فرزند چندقلو و خانواده هاي كم درآمدمدنظر قرار گرفته است.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز از ديگر بحساب مي ايد به طوري كه در اهداف كلي اين شورا گسترش ونفوذ فرهنگ ايراني اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیهمحیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه مهمبرشمرده شده است اين در حالي است كه شرايط حال حاضر جامعه گوياي گرايش بي رويه كودكان بهفرهنگ و كالاهاي مصرفي وارداتي به كشور مي باشد كه حكايت از عدم داشتن خروجي كارامد اين شورادر بخش فرهگ سازي براي كودكان و نوجوانان در سنوات گذشته داشته استناگفته پيداست كه فرزنداناز عنفوان كودكي در مرحله اموزش و فرهنگ پذيري و دروني كردن شاخص هاي فرهنگي، ديني، ملي وهويتي قرار مي گيرند كه ضروري است در برنامه عملكردي اين شورا در سال ٩٧ مورد توجه و اهتمام ويژهقرار بگيرد تا زيرساخت هاي فرهنگي مورد نياز جامعه از اين محل به سهم خود فراهم گردد.

همانطور كه ملاحظه شد اعتبارات تخصيص يافته به كودكان و نوجوانان به صورت پراكنده بوده و منفك بودنعملكرد نهادها از يكديگر و نبود ارتباطات سيستمي بين نهادي و موازي كاري ها ، موضوع راهبري برنامهريزي ها و سياستگذاري هاي مرتبط با كودكان و نوجوانان را با معضلاتي مواجه مي كند كه كاهشتأثيرگذاري و كارايي برنامه ها را در برخواهد داشتاز اينرو در رايزني هاي بعمل آمده در كميسيونفرهنگي تلاش بر آن قرار گرفت تا براي رديف هاي بودجه اي كه داراي ابهام بوده و شفافيت عملكردينداشته آئين نامه هاي اجرايي تدوين شود تا تخصيص هاي لازم به صورت عادلانه و حسب نيازو ضرورت هربخش هزينه گردد تادر پايان سال مالي بودجه ، بتوان ارزيابي مناسبي از عملكرد هر يك از حوزه ها بهخصوص بخش كودك ، به عنوان سرمايه هاي انساني ارزشمند اين جامعه داشت چرا كه در اسناد توسعهپايدار ، محور توسعه را انسان قرار داده و لذا توسعه كشور بدون توسعه انسان ها و فرزندان آن مرز و بومدور از ذهن متصور مي باشد.

 

لینک منبع خبر:  http://tejaratonline.ir/fa/news/55430

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter